ကညီကျိၥ် / Karen

  • စးထီၣ်သူဘၣ် myGov တက့ၢ် / Get started with myGov (PDF)

    myGov မ့ၢ်ကျိၤကွာ်အညီဒီးဘံၣ်ဘၢတဘိလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်ပဒိၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီ ခိၣ်, တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်တတီၤဃီန့ၣ်လီၤ.

Page last updated: 18 August 2023