ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ / Help in more languages

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ myGov ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ

Australian Taxation Office

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

Department of Health and Aged Care

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

Department of Veterans’ Affairs

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

Housing Vic

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

My Aged Care

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

My Health Record

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

National Disability Insurance Scheme

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

National Redress Scheme

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

Services Australia

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:

  • Centrelink ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 131 202
  • Medicare ਵਾਸਤੇ 132 011
  • Child Support ਵਾਸਤੇ 131 272.

State Revenue Office of Victoria

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

Workforce Australia

ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ Translating and Interpreter Service (TIS National) ਨੂੰ 131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।