Giúp đỡ bằng nhiều ngôn ngữ khác / Help in more languages

Chúng tôi có thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác để giúp quý vị sử dụng các dịch vụ của chính phủ.

Các đường dẫn này sẽ đưa quý vị ra khỏi myGov:

Nói với thông dịch viên

Gọi cho Translating and Interpreter Service (TIS National) miễn phí qua số 131 450, và nhờ họ nối máy với dịch vụ chính phủ mà quý vị cần.

Để nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi:

  • 131 202 cho tiền trợ cấp và các dịch vụ của Centrelink
  • 132 011 cho Medicare
  • 131 272 cho Child Support.

Centrelink, Medicare and Child Support will be closed on:

  • Monday 25 December 2023
  • Tuesday 26 December 2023
  • Wednesday 27 December 2023
  • Monday 1 January 2024.

Page last updated: 30 November 2023