Giúp đỡ bằng nhiều ngôn ngữ khác / Help in more languages

Chúng tôi có thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác để giúp quý vị sử dụng các dịch vụ của chính phủ.

Các đường dẫn này sẽ đưa quý vị ra khỏi myGov.

Dịch vụ của Chính phủ

Hỗ trợ về ngôn ngữ

Australian Taxation Office

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Department of Health and Aged Care

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Department of Veterans’ Affairs

Hỗ trợ của thông dịch viên

Housing Vic

Hỗ trợ của thông dịch viên

My Aged Care

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

My Health Record

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

National Disability Insurance Scheme

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

National Redress Scheme

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Services Australia

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Để nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi:

  • 131 202 cho tiền trợ cấp và các dịch vụ của Centrelink
  • 132 011 cho Medicare
  • 131 272 cho Child Support.

State Revenue Office of Victoria

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Workforce Australia

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác

Nói với thông dịch viên

Gọi cho Translating and Interpreter Service (TIS National) miễn phí qua số 131 450, và nhờ họ nối máy với dịch vụ chính phủ mà quý vị cần.